Algemene voorwaarden

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.


2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Schoka Producties de opdrachtgever tijdig inlichten.


3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één of meerdere contactpersonen aan. Alle communicatie tussen Schoka Producties en de opdrachtgever verloopt via deze persoon of personen. De contactpersoon/ contactpersonen hebben de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.


4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)

Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

Er word gestreefd naar maximaal 7 werkdagen behandeltijd per geleverde versie.


5 – Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding word bepaald op basis van de gedurende tijd welke nodig is om van ons thuisadres naar de desbetreffende bestemming te rijden, dit zal worden berekend met een bedrag van 20 euro per uur indien anders aangegeven in de offerte.


6 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Schoka Producties kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het  mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.


7 – Auteursrecht

Alle door Schoka Producties geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.


8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Schoka Producties en worden niet beschikbaar gesteld.


9 – Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde productie. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieen willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Schoka Producties. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.

In geval van copyright schending is Schoka Producties niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.


10 – Camera materiaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Schoka Producties. Dit copyright is wel verhandelbaar.

Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Schoka Producties worden opgeslagen op een externe harde schijf of USB stick welke geleverd zal moeten worden door de opdrachtgever. Schoka Producties is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Schoka Producties naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.


11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: vijf dagen na de op de factuur aangegeven betalingstermijn van dertig dagen. Geen extra kosten aan verbonden.

Tweede herinnering: Tien dagen na de eerste herinnering, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.

Derde en laatste herinnering: Tien dagen na de tweede herinnering, incasso kosten en wettelijk verplichte rente.


12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als alle betalingen volledig zijn ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.


13 – Aansprakelijkheid

Schoka Producties is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.


14 – Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze klanten. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om prettig zaken met elkaar te doen. Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat of offline, of op goed beveiligde servers.


15 – Annulering

Het kan voorkomen dat de opnames niet door kunnen gaan. In dit geval kunt u tot twee weken van tevoren kostenloos annuleren. Binnen twee weken van de opnames zal er een percentage van 30% in rekening worden gebracht van de offerteprijs.